Projekt „Rozwój przedsiębiorstwa Maced sp. z o.o. poprzez ekspansję na rynki zagraniczne”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, http://www.rpo.wzp.pl/, Oś Priorytetowa: Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie, Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw.

Celem projektu jest trwała ekspansja na nowe rynki Hiszpanii, Francji i Włoch, poprzez współpracę z odbiorcami zagranicznymi. W ramach rozwoju eksportu nawiązana zostanie współpraca z nowymi lokalnymi i regionalnymi partnerami gospodarczymi.

Cele osiągnięte będą poprzez realizację Strategii Ekspansji w tym działania dofinansowane w ramach bieżącego projektu:

  1. Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy: Udział w targach międzynarodowych Niemcy - Norymberga 2018 Interzoo 2018;

  2. Zakup usług doradztwa w obszarze wyszukiwania i doboru partnerów gospodarczych –dotyczy rynków: Hiszpania Francja i Włochy.

ARCHIWUM RPO PL

ARCHIVES RPO EN


„Poprawa konkurencyjności poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do przetwórstwa w zakładzie produkującym karmę dla zwierząt domowych MACED sp. z o. o. wraz z rozbudową i przebudową zakładu”

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, http://www.prow.wzp.pl/, Poddziałanie 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Poprawa konkurencyjności MACED sp. z o.o. osiągnięta zostanie poprzez wykonanie zadań:

  1. Rozbudowa i przebudowa zakładu produkcyjnego o budynek magazynowy z zapleczem socjalno administracyjny i o pakownię z łącznikiem do istniejącej zabudowy - wg. kosztorysu;

  2. Zakup chłodni wraz z instalacją;

  3. Zakup i instalacja linii do obróbki ucha wieprzowego;

  4. Zakup i instalacja linii do obróbki płuc;

  5. Zakup i instalacja linii do suszenia surowca;

  6. Zakup i instalacja linii do konfekcjonowania produktów suszonych.

ARCHIWUM PROW